[HTML 4] Các thuộc tính trong HTML

0
203

Thuộc tính HTML

 

Thuộc tính HTML cung cấp các thông tin bổ sung cho tệp html

 

Thuộc tính HTML

  • Thành phần html có thể bao gồm thuộc tính
  • Thuộc tính cung cấp các thông tin bổ sung cho thành phần chứa nó
  • Thuộc tính luôn được xác định trước và đầy đủ trong start tag
  • Thuộc tính được xác định gồm tên và giá trị : name=”value”

 

1.THUỘC TÍNH CUNG CẤP NGÔN NGỮ

Thuộc tính này thực sự rất cần thiết và quan trọng cho việc SEO, nó giúp cho các SE nhận biết nội dung của bạn viết một các chính xác nhất.

 

Ví dụ:


<!DOCTYPE html>
<html lang="vi-VN">
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>

 

 

2. THUỘC TÍNH CUNG CẤP TIÊU ĐỀ

  • Tiêu đề có thể được cung cấp cho một đoạn văn như sau:

<p title="Hacker">

Who is hacker?

</p>

 

 

Trong đó, phần HACKER chính là tiêu đề của đoạn văn.

3.THUỘC TÍNH CUNG CẤP KÍCH CỠ, BỔ SUNG

 

Ảnh trong html được cung cấp bằng <img>

Kích cỡ ảnh, chiều cao được cung cấp bằng heigh=”123”, chiều rộng được cung cấp bằng width=”123”. Thẻ alt sẽ được dùng đến nếu trình duyệt không thể hiển thị ảnh của bạn thì nó sẽ hiển thị chữ được xác định trong thẻ alt

Ví dụ cũ :


<img src="123.jpg" alt="anonymousvn.org" width="104" height="142">

 

Lời khuyên cho PRO:

AD khuyên bạn luôn dùng phần value đặt trong cặp dấu nháy kép, mặc dù bạn vẫn có thể dùng như sau :


<a href=https://anonymousvn.org>

Tuy nhiên với một số value mà có khoảng trắng thì có thể sẽ không hiển thị đúng cách.

Một câu hỏi khác có nhiều bạn hỏi AD đó là dùng dấu nháy đơn hay nháy kép, các bạn đó có nói với AD rằng việc dùng dấu nháy đơn thì tệp vẫn hiển thị đúng, nhưng đây là lời khuyên của AD

Nếu trong đoạn string được hiển thị có chứa dấu nháy kép thì bên ngoài nên dùng dấu nháy đơn. Nếu string có nháy đơn hoặc không có dấu nháy thì nên dùng dấu nháy kép.

Ví dụ:

<p title=‘Một hai “ba bốn” năm sáu’>

<p title=“Một hai ‘ba bốn’ năm sáu”>

Tổng kết thuộc tính

 

Attribute Description
alt Specifies an alternative text for an image
disabled Specifies that an input element should be disabled
href Specifies the URL (web address) for a link
id Specifies a unique id for an element
src Specifies the URL (web address) for an image
style Specifies an inline CSS style for an element
title Specifies extra information about an element (displayed as a tool tip)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here