Tạo folder ẩn cho window :D

1
184

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “HTG Locker”
attrib +h +s “HTG Locker”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s “HTG Locker”
ren “HTG Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

thay thế khóa PASSWORD_GOES_HERE bằng mật khẩu của bạn

– Lưu file mới của bạn này dưới định dạng .bat và tên file là locker.bat.
– Trong thư mục mà bạn đã tạo trong bước 1, kích đúp vào file locker.bat, lúc này bạn sẽ thấy có một thư mục mang tên Private, nơi bạn có thể đặt mọi thứ mình muốn.
– Sau khi thoát, kích đúp vào file locker.bat lần nữa. Khi đó bạn sẽ gặp nhắc nhở hỏi bạn có muốn khóa thư mục của mình hay không. Nhấn Y và thư mục riêng sẽ biến mất.
– Để lấy lại thư mục Private, tất cả những gì bạn cần thực hiện là kích đúp vào file locker.bat và nhập vào mật khẩu mà bạn thiết lập trong bước 4, lúc này thư mục sẽ xuất hiện lại để bạn có thể truy cập.

1 COMMENT

 1. cls
  @ECHO OFF
  title Folder Private
  if EXIST “Taimienphi Locker” goto UNLOCK
  if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
  set/p “cho=>”
  if %cho%==Y goto LOCK
  if %cho%==y goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM

  :LOCK
  ren Private “Taimienphi Locker”
  attrib +h +s “Taimienphi Locker”
  echo Folder locked
  goto End

  :UNLOCK
  echo Enter password to unlock folder
  set/p “pass=>”
  if NOT %pass%== DIEN MAT KHAU goto FAIL
  attrib -h -s “Tch Locker”
  ren “Tch Locker” Private
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End

  :FAIL

  echo Invalid password
  goto end

  :MDLOCKER
  md Private
  echo Private created successfully
  goto End

  :End

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here