Phương nháp nhập xuất trong C++

0
440

Giới thiệu:

Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các thao tác nhập xuất cơ bản nhưng lại rất quan trọng. Trong bài này, ad sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về các thủ tục nhập xuất chuẩn (Standard input/output) trong C++.

Tổng quan:

Trong C++ có thư viện <iostream> , thư viện này cung cấp cho bạn các tính năng cần thiết cho các thao tác nhập/xuất dữ liệu đầy đủ. Tuy nhiên để có thể sử dụng được thư viện trong chương trình, chúng ta cần include như sau:

loading...

#include &lt;iostream&gt;

Ngoài ra, using namespace std; cũng cần thiết trong việc giúp thực hiện các thao tác trong C++.

C++ có các hàm nhập xuất chuẩn như sau:

  • cin – Nhập dữ liệu từ bàn phím(Standard input device).
  • cout – Xuất dữ liệu ra màn hình (Standard output device).

Hàm cin

Hầu như mọi loại máy tính đều được nhập dữ liệu từ bàn phím( Hiện nay đã có nhập giọng nói :v ). Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta sử dụng hàm cin và toán tử >> như ví dụ bên dưới:


int variable;
cin &gt;&gt; variable;

Khi bạn viết chương trình như trên, chương trình sẽ dừng và chờ bạn nhập dữ liệu từ bàn phím.

Nếu bạn muốn nhập dữ liệu cho nhiều biến thì chỉ cần dùng nhiều toán tử >> trên cùng một hàm cin như sau:


cin &gt;&gt; variable_1 &gt;&gt; variable_2 &gt;&gt; … &gt;&gt; variable_n;

Các biến được phân cách bằng một kí tự trắng (white space characters). White space character bao gồm: ký tự khoảng trắng (ASCII code = 32), ký tự tab (‘\t’) và ký tự xuống dòng (‘\n’).

Toán tử >> đã được overload cho vài kiểu dữ liệu trong C++ như int, float, char, … Bạn có biết để làm gì không? để chúng ta có thể nhập dữ liệu cho các biến có kiểu dữ liệu khác nhau chỉ với một lần dùng hàm CIN

Lưu ý: Sau khi dữ liệu được nhập từ bàn phím thì nó sẽ được tự động casting sang kiểu dữ liệu của biến. Việc chuyển kiểu này là ngầm định do đó bạn cần lưu ý để tránh mất dữ liệu.

Hàm cout

Để xuất một biểu thức, giá trị nào đó ra màn hình (Standard output device), ta làm như sau:


cout &lt;&lt; expression;

Cũng như trên, ta có thể xuất một dãy bằng cách dùng nhiều toán tử << trên cùng một hàm cout:


cout &lt;&lt; expression_1 &lt;&lt; expression_2 &lt;&lt; … &lt;&lt; expression_n;

Vẫn tương tự như toán tử >> được sử dụng trong cin, toán tử << cũng được overload sẵn cho các kiểu dữ liệu cơ bản. C++ sẽ tự động nhận dạng kiểu và sau đó xuất dữ liệu ra màn hình một cách phù hợp nhất.

Chương trình minh hoạ nhập xuất cơ bản

CHương trình ad viết sau đây giúp các bạn hiểu rõ hơn về cin, cout và cách hoạt động.


#include &lt;iostream&gt;
#include &lt;string&gt;
using namespace std;

int main()
{
string studentName;
float midtermScore, practiceScore, finalScore;

cout &lt;&lt; "Enter student name: ";
getline(cin, studentName);

cout &lt;&lt; "Enter student scores: ";
cin &gt;&gt; midtermScore &gt;&gt; practiceScore &gt;&gt; finalScore;

cout &lt;&lt; "Average score: "
&lt;&lt; midtermScore * 0.2 + practiceScore * 0.3 + finalScore * 0.5
&lt;&lt; endl;

fflush(stdin);
cin.get();
return 0;
}

AD có sử dụng hàm getline để nhập chuỗi ký tự có khoảng trắng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here