Khái niệm mảng trong C++

1
366

Khái niệm mảng trong C++

Mảng là gì?

Giả sử chúng ta cần lưu giá trị điểm của 500 bạn học sinh trong trường, nếu làm như bình thường thì chúng ta phải lưu lần lượt từ 1-500.Tuy nhiên thực tế thì không ai làm như thế cả, trong C++ đã cung cấp cho chúng ta kiểu dữ liệu mảng. Trong bài này ad sẽ trình bày về khái niệm mảng.

Mảng là một chuỗi gồm hữu hạn các phần tử thuộc cùng kiểu dữ liệu và được trỏ đến thông qua số chỉ vị trí của chúng

loading...

khái niệm mảng

ví dụ: trong hình trên ad có lưu trữ 4 phần tử vào một mảng có tên là A và các số thứ tự của giá trị từ 1->4

Lưu ý: Không giống như pascal thì C++ bắt đầu từ vị trí 0

Kích thước của một mảng trong C++

Kích thước của một mảng bằng tổng kích thước tất cả các phần tử trong mảng đó

Ví dụ mảng a ở trên, mỗi phần tử int chiếm 4 byte thì mảng a có kích thước 8 byte

Để xác định kích thước ta dùng hàm: sizeof(a);

Truy xuất phần tử từ mảng trong C++

Mỗi phần tử của mảng có một chỉ số cho nên nếu cần truy xuất đến phần tử đó chúng ta thông qua chỉ số của phần tử

  • tên_mảng[chỉ_số]: vẫn ví dụ trên sẽ là a[0], a[1], a[2]…
  • *(tên_mảng + chỉ số): ví dụ trên sẽ có kiểu *(a + 0), *(a + 1), *(a + 2)…

Khi chúng ta gọi a[0], C++ sẽ thực hiện a + 0lấy giá trị tại địa chỉ a + 0 qua *(a + 0). Vì vậy, khi sử dụng 0[a], C++ sẽ thực hiện 0 + a và lấy giá trị của kết quả qua *(0 + a), kết quả không thay đổi nên ta có thể dùng 0[a], 1[a], 2[a]… để truy xuất các phần tử của mảng.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here