Bốn bước bẻ khoá mật khẩu, hack pass Winrar không cần phần mềm

0
324
dictionary attack là gì
dictionary attack là gì?

WinRAR từ trước tới nay vẫn được xem là một phần mềm nén và giải nén rất hiệu quả. Hầu như 90% người dùng máy tính thì đều cài winrar để phục vụ mục đích nén và giải nén. Cũng như nhiều phần mềm khác, winrar cũng hỗ trợ các bạn đặt mật khẩu cho file nén, cơn ác mộng xảy đến khi một ngày trời không đẹp nữa bạn quên mật khẩu giải nén, vậy lúc này cần làm gì ??

Để bẻ khoá được mật khẩu winrar thì trên mạng cũng chia sẻ rất nhiều cách từ phức tạp cho đến đơn giản ai cũng làm được, trong bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách trung bình :))) Không khó nhưng không phải ai cũng làm được :v Đó chính là sử dụng Dictionary Attack. Ai chưa biết gì mà muốn làm được thì có thể tìm hiểu qua về Dictionary Attack tại đây, mình đã từng nói qua về nó

loading...

Bắt đầu nào!

Bước 1: Sao chép đoạn mã sau và lưu vào notepad. Sau đó đặt tên file có đuôi .bat. Ở đây mình để là crack.bat.

Mình sau đó copy file và để vào ổ D:

@echo off>NUL
IF NOT EXIST "%programfiles%\Winrar\UnRAR.exe" (
CALL :missing
) ELSE (
Copy /Y "%programfiles%\Winrar\UnRAR.exe"
)
CLS
Title .Rar Breach PRO ^| Welcome %USERNAME%!
echo  ------------------------------------
echo         ___ ___  ___  
echo        / _ \/ _ ^| / _ \ 
echo     ___ / , _/ __ ^|/ , _/__
echo     / _ )/_/^|_/_/_^|_/_/^|_^|/ /
echo    / _ / __/ -_) _ `/ __/ _ \
echo    /____/_/ \__/\_,_/\__/_//_/
echo  ------------------------------------
echo   WINRAR ARCHIVE BRUTE-FORCE SUITE
echo  ------------------------------------
echo.
Set/p "archive=ENTER FILE PATH TO .RAR ARCHIVE: "
Set/p "wordlist=ENTER FILE PATH TO WORDLIST: "
Set/p "destination=ENTER DESTINATION PATH FOR EXTRACTION: "
echo.
echo Strike any key to breach...
pause>NUL
Setlocal EnableDelayedExpansion
Set /a "i=0"
FOR /F "delims=" %%G IN (%wordlist%) DO (
set "pass=%%G"
set /a i=!i!+1
Echo THREAD [!i!] ATTEMPTING PASSWORD: !pass!
UNRAR E -INUL -P!PASS! "%archive%" "%destination%"
)
echo Brute force complete!
echo. & echo Strike any key to exit...
pause>NUL
ERASE /F /Q "UnRAR.exe"
Exit /B
:missing
Color 0C
echo Yikes! WinRAR decompression binary (UnRAR.exe) not found on system...
echo.
echo Install WinRAR from 'https://www.win-rar.com/' and try again.
pause & exit

Bước 2: Copy file rar đã bị quên mật khẩu vào ổ D:

Bước 3: Tìm file dictionary để attack

Như trong bài viết trước đã nói, file này là file chứa danh sách các mật khẩu để bẻ khoá thử.

Bạn có thể tải danh sách các file từ điển ở đây

 1. Join the ripper : http://ouo.io/RyJND
 2. Cain & Aben:  http://ouo.io/8VzgCG
 3. Conficker worm : http://ouo.io/jyv8A
 4. 500 worst pass: http://ouo.io/vwCgz
 5. 370 Banned Twitter passwords : http://ouo.io/ILyvZ
 6. Rockyou : http://ouo.io/asB5S
 7. phpBB : http://ouo.io/86KjC
 8. Big pass : http://ouo.io/jeKxG6 ( File có dung lượng hơn 4GB)
 9. Facebook L,1: http://ouo.io/yRyTOc
 10. Facebook L.2:  http://ouo.io/zesnV
 11. Facebook L.3: http://ouo.io/483HF
 12. Facebook L.4: http://ouo.io/LDeSor
 13. 8Gb file : http://ouo.io/HdGLu ( Chọn host Magnet để tải nhé )

Bây giờ thì trong ổ D của bạn sẽ có các file sau ( chính là các file chuẩn bị ở các bước trên)

 1. crack.bat -> Đây là file chuẩn bị ở bước 1 chứa code giải mã
 2. aaa.rar -> Đây là file rar cần giải mã chuẩn bị ở bước 2
 3. wordlist.txt -> Đây là danh sách mật khẩu cần dò

Bước 4:  Chạy chương trình crack.bat để bẻ khoá winrar

Mở CMD lên và gõ lần lượt như sau

 • Dòng đầu là file cần bẻ khoá, ở đây là: abc.rar
 • Địa chỉ file từ điển, ở đây là: wordlist.txt
 • Đường dẫn sẽ được giải nén: Nhấn Enter sẽ giải nén vào ổ D:
 • Cuối cùng là nhấn Enter lần nữa
Hack password, bẻ khoá winrar đơn giản bằng dictionary attack

Nếu thành công thì bạn sẽ thấy một folder mới được sinh ra, đây là folder chứa nội dung của file cần giải nén.

Chúc bạn thành công <3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here